Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie


 

PROGRAM WYCHOWAWCZY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W DUSZNIKACH ZDROJU
 
„Umiemy żyć z innymi i dla innych.”
 
Rozdział 1

Podstawy prawne

Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią następujące dokumenty:

 1. Konstytucja RP art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1
 2. Ustawa o Systemie Oświaty art. 1, 4, 5, 22, 33, 34a, 40
 3. Karta Nauczyciela art. 6
 4. Podstawa Programowa – Rozporządzenie MENiS z dn. 26.02.2002r.
 5. Statut szkoły

Nad programem wychowawczym pracują i wdrażają:

Dyrektor szkoły, Z -ca dyrektora, Nauczyciele nauczania zintegrowanego, Nauczyciele przedmiotowi, Samorząd Uczniowski, Komisja Opiekuńczo - Wychowawcza, Rada Rodziców, Pozostali pracownicy szkoły.
 
(poprawka wniesiona we wrześniu 2008)

Szkoła prowadzi klasy integracyjne, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni.

Zasady tolerancji są respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.

 1. Uznaje się, że pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci mają rodzice.
 2. Nauczyciele wspierają rodziców w dziele wychowania. Uznaje się zatem, że kierunki działań wychowawczych Szkoły nie mogą być sprzeczne z wolą rodziców, a nauczyciele nie ponoszą całkowitej i wyłącznej odpowiedzialności za efekty wychowania.
 3. Uznaje się, że zarówno rodzice jak i szkoła w działaniach wychowawczych uznają nawzajem własne oczekiwania i oczekiwania dziecka.
 4. Uznaje się, że program wychowawczy szkoły może być modyfikowany i doskonalony z inicjatywy rodziców bądź nauczycieli. Stąd nie może być niczym krępowana wzajemna wymiana opinii na jego temat.
 5. Uznaje się, że wychowanie stanowi jeden z podstawowych wymiarów pracy każdego nauczyciela zatrudnionego w szkole i opiera się na indywidualnych reakcjach nauczyciel – uczeń, nie zaś na oddziaływaniach szkoły jako instytucji.
 6. Nauczyciele Szkoły zatem:
  • wyzbywają się wszelkiego postępowania nagannego,
  • obdarzają zaufaniem i otaczają życzliwością każdego ucznia, w szczególności na progu jego kariery szkolnej,
  • stawiają jasno sformułowane wymagania i będą je stanowczo egzekwować, unikając jednakże atmosfery ślepej i bezdusznej dyscypliny.
 7. Uznaje się, że w pierwszym i drugim etapie edukacji nauczyciele dostosują przekazywanie wiedzy, kształtowanie  umiejętności i postaw do naturalnej dla wieku dziecka aktywności, umożliwią poznanie świata w jego jedności i złożoności, będą wspomagać samodzielność uczenia się, inspirować do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzać ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej nauki na miarę możliwości rozwojowych dziecka, zakładając jednocześnie, że dokonywane postępy mogą mieć różne indywidualne tempo.(poprawka wniesiona we wrześniu 2008)
 8. Umacniają wiarę we własne możliwości ucznia poprzez:
  • Akceptowanie tego, że każdy jest inny.
  • Pomaganie sobie nawzajem odkrywać własne talenty, zdolności, cechy wartościowe i rozwijać je.
  • Dawanie szansy, aby każdy mógł zostać zwycięzcą w jakiejś dziedzinie.
  • Nie porównywanie dzieci do siebie nawzajem,  by dziecko porównywało się tylko z samym sobą, by obserwowało swój rozwój.
  • Uznanie, że każdy ma swój „czas”, każdy pracuje i rozwija się w swoim tempie.
  • Odpytywanie uczniów z trudnościami na konsultacjach, gdzie muszą się mierzyć tylko ze sobą i własnymi słabościami, nie z wstydem przed kolegami.
  • Pomaganie rozwinąć skrzydła dzięki pracom samodzielnym.
  • Ocenę wysiłku i efektów w tej kolejności.

Wartości wychowawcze:

 • poszanowanie godności ludzkiej

 • aktywność

 • uczciwość

 • szczerość

 • prawdomówność

 • sprawiedliwość

 • szacunek do języka, kultury i tradycji narodowej

 • wrażliwość na piękno przyrody ojczystej

 • ogólnoludzkie normy i wartości religijne

 • doskonalenie własnej osoby

 • kierowanie się własnym sumieniem

 • pomoc potrzebującym

 • umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności

 • inicjatywa

 • rzetelność i odpowiedzialność

 • zdrowy styl życia


Rozdział 2

Cele ogólne i szczegółowe, formy realizacji

Cele oraz efekty wychowawcze.

 1. Tworzenie zintegrowanych zespołów klasowych poprzez samorządność uczniowską, wyrabianie nawyków współdziałania i współtworzenia w społeczności rodzinnej, szkolnej, lokalnej.

  • uczeń umie współpracować w grupie i zespole

  • uczeń jest tolerancyjny i pomaga swoim koleżankom i kolegom

  • uczeń umie rozpoznać potrzeby innych i zająć wobec nich właściwą postawę

  • uczeń rozumie, że wspólnota taka jak środowisko szkolne czy lokalne  pełnią ważną rolę w życiu człowieka

  • uczeń szanuje innych ich godność i indywidualność

  • uczeń bierze aktywny udział w życiu grupy, klasy i szkoły

 2. Kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego, tworzenie bezpiecznego środowiska szkolnego.

  • uczeń umie dbać o własną sprawność fizyczną, umie racjonalnie zaplanować i wykorzystać swój czas wolny

  • uczeń potrafi dbać o higienę osobistą i swój wygląd, umie zachować się w sposób nie zagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu

  • uczeń potrafi stosować zasady prawidłowego odżywiania

  • uczeń zna i stosuje w praktyce zasady ruchu drogowego

  • uczeń poznał swoją sferę uczuciową, umie myśleć wartościująco

  • uczeń umie ocenić własne postępowanie i panować nad własnymi emocjami

  • uczeń zachowuje poprawne kontakty z ludźmi,

  • uczeń zna i stosuje zasady prawidłowego komunikowania się z ludźmi

 3. Przygotowanie uczniów do uczestniczenia w życiu kulturalnym i patriotycznym.

  • uczeń poznaje i szanuje dorobek kulturalny swojego regionu i państwa

  • uczeń bierze czynny udział w tworzeniu życia kulturalnego szkoły i środowiska lokalnego

  • uczeń bierze czynny udział w uroczystościach szkolnych

 4. Rozwój indywidualnych zainteresowań i zdolności oraz środowiska szkolnego sprzyjającego uczeniu się - motywacji uczniów jako jednej z najważniejszych sił ukierunkowujących ich działania.

 5. uczeń dostrzega i interpretuje przyczyny swoich sukcesów lub porażek, co stanowi główny wyznacznik motywacji osiągnięć

  • uczeń staje się obowiązkowy i wytrwały w swoich działaniach

  • uczeń umie wyznaczyć sobie cele do zrealizowania i osiągnąć je

  • uczeń wierzy we własne siły, dzięki czemu osiąga sukcesy

  • uczeń umie uczyć się, pracować samodzielnie i twórczo, rozwijać swoje zdolności i zainteresowania

  • uczeń umie wypowiadać się i samodzielnie wyszukiwać potrzebne mu informacje

  • uczeń umie zastosować w praktyce wiedzę teoretyczną

 6. Rozwój umiejętności rozpoznawania wartości moralnych i duchowych, przygotowanie do życia w rodzinie.

  • uczeń bierze czynny udział w tworzeniu życia kulturalnego szkoły i środowiska lokalnego

  • uczeń rozumie i docenia wartość rodziny w życiu osobistym człowieka

  • uczeń poznał i akceptuje swoją płciowość

  • uczeń rozumie swoje emocje, dotyczące koleżeństwa i przyjaźni

 7. Kształtowanie postawy tolerancji, uznania, szacunku dla szeroko rozumianej odmienności kulturowej, religijnej i jako cel najistotniejszy – niepełnosprawności fizycznej i umysłowej.

  • uczeń akceptuje różnice pomiędzy ludźmi

  • uczeń ma świadomość istnienia w świecie różnych wartości i respektuje je

  • uczeń jest otwarty na siebie i innych

  • uczeń reaguje właściwym zachowaniem i sposobami taktownej pomocy wobec osób niepełnosprawnych

 8. Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym z poszanowaniem praw człowieka.

  • uczeń rozumienie znaczenia pojęć: prawo, obowiązek, konsekwencje

  • uczeń rozumie jak  posługiwać się swoimi prawami z korzyścią dla siebie i innych osób z jego otoczenia

  • uczeń potrafi wyrażać swoje myśli, opinie lub poglądy z poszanowaniem drugiego człowieka

  • uczeń przyznaje sobie prawo do popełniania błędów, niepowodzeń czy upadków

  • uczeń szanuje intymność drugiego człowieka, jego prawo do tajemnicy

 

Formy realizacji

 1. Podnoszenie sprawności fizycznej uczniów na zajęciach WF, zajęciach pozalekcyjnych, imprezach sportowych, w kołach SKS, w trakcie gier i ćwiczeń terenowych, na wycieczkach.

 2. Realizacja zadań promujących wychowanie prozdrowotne w akcjach sprzątanie świata, wycieczkach ekologicznych, organizowanie dyskusji, rozmów z ekspertami, wywiadów, prelekcji, słuchania wypowiedzi autorytetów w sprawach zdrowia i bezpieczeństwa.

 3. Rozwijanie poczucia estetyki oraz dbałości o naturalne środowisko, zajęcia w terenie, konkursy ekologiczne, klasowe, szkolne na wszystkich zajęciach, edukacyjnych, w kołach zainteresowań, w pracy własnej ucznia.

 4. Realizacji indywidualnych zadań uczniów, prace na rzecz klasy i szkoły, projektowanie ulepszeń organizacyjnych, rozwiązywanie wspólnie z nauczycielem złożonych problemów poznawczych mających wiele rozwiązań , wymagających negocjacji, badań i doświadczeń, analizowanie wyników, formułowanie wniosków samodzielnie przez uczniów.

 5. Organizowanie debat, dyskusji, spotkań, inscenizacji klasowych, recytacji, oglądanie filmów, sztuk teatralnych, słuchanie muzyki.

 6. Stosowanie aktywizujących metod i form pracy (burza mózgów, drzewko decyzyjne, itp.).

 7. Odgrywanie scenek rodzajowych, dialogów, inscenizacji, drama, organizowanie zabaw integracyjnych w trakcie wszystkich zajęć (ze szczególnym uwzględnianiem pracy nad literaturą dziecięcą), w czasie godzin wychowawczych.

 8. Rozwijanie kontaktów interpersonalnych podczas zajęć edukacyjnych (zdobywanie wiedzy i trening w tym zakresie).

 9. Organizowanie samooceny dotyczącej wykonania zadania, zachowania w zespole, ustalanie reguł zachowania.

 10. Organizowanie dyskusji, debat, warsztatów, negocjacji w związku z rozwiązywaniem problemów społecznych.

 11. Organizowanie zajęć i ćwiczeń z zakresu pedagogiki terapeutycznej.

 12. Organizowanie obserwacji zjawisk społecznych w najbliższym otoczeniu.

 13. Uczestnictwo w czynnym wypoczynku jako okazja do duchowego doskonalenia się, odkrywanie własnych upodobań.

 14. Kultywowanie tradycji, obyczajów bliższego i dalszego środowiska. pogadanki związane ze świętami religijnymi, ukazywanie związków pomiędzy tradycją rodzinną i narodową przy organizowaniu Świąt Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia, udział w konkursach, wystawach, przedstawieniach, udział w rekolekcjach i przedstawieniach o treści religijnej, poszukiwanie w sztuce (literaturze, filmie, muzyce) wzorów godnych naśladowania.

Realizacja Programu Profilaktyki Wychowawczej Szkoły.

Praca wychowawcza w szkole obejmuje również udział uczniów w obchodach rocznic wydarzeń historycznych, świąt państwowych i uroczystościach szkolnych.

 1. Harmonogram uroczystości w czasie roku szkolnego:

  • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,

  • rocznica wybuchu II wojny światowej,

  • Dzień Edukacji Narodowej,

  • Rocznica Odzyskania Niepodległości,

  • święto patrona szkoły połączone z obchodami rocznicy powstania szkoły

  • Święto 3 Maja,

  • Dzień Dziecka,

  • Dzień Sportu,

  • uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 2. Ceremoniał szkolny, indywidualne zwyczaje i obyczaje szkolne:

  • pasowanie uczniów klas pierwszych,

  • zabawy andrzejkowe,

  • mikołajki,

  • wigilia,

  • bal karnawałowy dla dzieci,

  • wieczór walentynkowy,

  • święto wiosny, 

  • obrzędy wielkanocne,

  • uroczyste pożegnanie absolwentów,

  • apele szkolne organizowane doraźnie w miarę potrzeb

  • quizy, konkursy czytelnicze i tematyczne.

Klasowe programy wychowawcze powinny zawierać terminy powyższych imprez i uroczystości oraz sposób ich realizacji.

Powinności każdego nauczyciela i wychowawcy

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, a jest nim każdy nauczyciel pracujący   w tej szkole wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:

 1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, społecznym, estetycznym, wolicjonalnym, moralnym, duchowym, emocjonalnym, fizycznym).

 2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

 3. Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.

 4. Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych.

 5. Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wszelkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, szczególnie w sytuacjach trudnych.

 6. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.

 7. Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.

 8. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 9. Nabywali umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej.

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami, a w szczególności:

 1. Tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie.

 2. Integracja zespołu klasowego.

 3. Kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy uczniami, opierające się na tolerancji i poszanowaniu godności osobistej.

 4. Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

Wychowawca, by zrealizować wymienione zadania:

 1. Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka.

 2. Wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

  • planuje i organizuje różne formy życia klasowego,

  • wspiera rodziców w procesie wychowawczym,

  • opracowuje na podstawie „Programu Wychowawczego Szkoły” treści i formy zajęć tematycznych na godziny do dyspozycji wychowawcy,

   (dołączono we wrześniu 2008)

  • wszyscy wychowawcy wypracowują jednolity kontrakt zachowania się na lekcjach i przerwach oraz poza szkołą, wychowawcy uświadamiają uczniom konsekwencje łamania kontraktu.

 3. Zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów. 

 4. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu trudności i niepowodzeń szkolnych potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki. 

 5. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

  • poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, 

  • okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych oraz otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, 

  • włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, 

  • współpracy z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych. 

 6. Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów oraz dalszej edukacji.

 7. Jest rzecznikiem spraw ucznia w kontaktach z innymi osobami. 

 8. Śledzi postępy w nauce swoich wychowanków.

Rozdział 4

Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym
 
Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Zadaniem szkoły jest aktywne wspieranie wychowawczej roli rodziców.

Rada Rodziców,  ma prawo do:

 1. W porozumieniu z Radą Pedagogiczną, zatwierdzenia „Programu Wychowawczego Szkoły”.

 2. Określania i współdecydowania o celach wychowawczych szkoły poprzez wyrażanie opinii (ankiety, opracowania, itp.), organizowanie projektu „Programu Wychowawczego Szkoły”, udział w planowaniu i organizowaniu życia wychowawczego klasy.

 3. Podejmowania uchwał w sprawie wychowania na zebraniach Rady Rodziców.

 4. Decyzji w sprawie uczęszczania bądź nieuczęszczania ucznia na zajęcia religii i wychowania do życia w rodzinie.

 5. Uzyskania pomocy w sprawach wychowania od wychowawcy, nauczyciela, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły.

Formy organizacyjne kontaktów szkoły z rodzicami:

 1. Spotkania z rodzicami odbywają się w ostatni czwartek miesiąca, o godzinie 17.00.

 2. Obecność rodziców na zebraniach jest obowiązkowa.

 3. W razie nieobecności na dwóch zebraniach ogólnych, wychowawca wysyła wezwanie drogą służbową.

 4. Zagrożeniu oceną niedostateczna rodzice powiadamiani są  pisemnie 4 tygodnie przed zakończeniem semestru.

 5. Nieobecność ucznia rodzice usprawiedliwiają  telefonicznie już pierwszego dnia absencji w szkole.

 6. Zwolnienie ucznia z pojedynczych zajęć następuje tylko na pisemną lub telefoniczną wiadomość rodziców.

 7. Wszelkie uwagi i wnioski, dotyczące funkcjonowania szkoły, rodzice kierują kolejno do: wychowawcy klasy, dyrektora i Rady Pedagogicznej, organu nadzorującego szkołę.

 8. Rodzice i nauczyciele w trosce o poziom kontaktów i współpracy przestrzegają zasad przyjętej procedury.

Rada Rodziców

 1. Reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły.

 2. Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły.

 3. Pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły.

 4. Organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.

 5. Jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

 6. Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego.

 7. Inicjuje działania dotyczące życia uczniów.

 8. Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji.

 9. Angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.

 10. Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję.

 11. Wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej.

Problemy wychowawcze mogą być zgłaszane:

 1. Na zebraniach klasowych przewodniczącemu trójki klasowej i dalej na forum Rady Rodziców.

 2. Rodzicom i nauczycielom poprzez Radę Rodziców na zebraniach trójek klasowych.

 3. W doraźnych sprawach w pierwszej kolejności wychowawcom, w pilnych sprawach – pedagogowi.

 4. Przez pedagoga rodzicom (rozmowy indywidualne w szkole i rozmowy w domu).

 5. W wyjątkowych wypadkach ignorowania przez rodziców obowiązków opiekuńczych wobec swoich dzieci albo nie reagowania na ich naganne zachowania szkoła kieruje wniosek do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

Współpraca z władzami lokalnymi obejmuje w szczególności:

 1. Udział w organizowanych przez radę miejską obchodach rocznic świąt państwowych.

 2. Wspólna organizacja „Sprzątania Świata".

 3. Współpraca z władzami miasta (Policja, Straż Miejska) w celu wyeliminowania udziału dzieci w wagarach.

 4. Współpraca z władzami miasta dotycząca przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu

 5. i wyrobów tytoniowych dzieciom.

Rozdział 5

Formy pomocy wychowawczej dla uczniów, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia

 1. W przypadku pojawienia się w szkole zagrożeń o znacznym zasięgu i znacznym natężeniu cech patologicznych na system działań wychowawczych, mogą nakładać się krótkookresowe bądź średniookresowe programy wychowawcze konstruowane w celu przeciwdziałania określonemu zagrożeniu.

 2. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 może wystąpić każdy nauczyciel Szkoły, Dyrektor i Rada Rodziców.

 3. Program o którym w ust. 1 opracowuje specjalna komisja Opiekuńczo Wychowawcza powołana przez Dyrektora.

 4. W pracach komisji mogą uczestniczyć specjaliści z zewnątrz. Ich udział zapewni Dyrektor szkoły na wniosek komisji.

 5. Opracowany program wdraża się uchwałą Rady Pedagogicznej.

 6. Ewaluacji wdrożonego programu dokonuje Rada Pedagogiczna z udziałem Rady Rodziców.

 7. W przypadku braku założonych efektów program może być powtórzony po dokonaniu modyfikacji.

 8. W przypadku kumulowania się negatywnych cech osobowych może być opracowany program oddziaływań wychowawczych indywidualnie dla określonego ucznia.

 9. Z wnioskiem o opracowanie indywidualnego programu oddziaływań wychowawczych występuje wychowawca oddziału.

 10. Indywidualny program oddziaływań wychowawczych opracowuje wychowawca przy udziale pedagoga szkolnego.

 11. W indywidualnym programie oddziaływań wychowawczych powinno uwzględnić się opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

 12. W przypadku braku oczekiwanych efektów indywidualny program oddziaływań wychowawczych może być powtórzony po wprowadzeniu modyfikacji. 

 13. Jeżeli oczekiwanych efektów nie przyniesie powtórzony indywidualny program oddziaływań wychowawczych Dyrektor Szkoły we współpracy z organem prowadzącym  podejmie odpowiednie działania zmierzające do zbadania sytuacji dziecka przez odpowiedni organ.

Rozdział 6

Normy zachowania obowiązujące członków społeczności uczniowskiej
 
Uczniowie:

 1. Zawsze są przygotowani do lekcji:

  • przynoszą na zajęcia szkolne książki, zeszyty, przybory,

  • systematycznie odrabiają prace domowe,

  • nie spóźniają się na lekcje,

  • w ciągu tygodnia usprawiedliwiają nieobecności,

 2. Zachowują się kulturalnie i z szacunkiem:

  • w szkole słuchają i wykonują polecenia nauczycieli i pracowników szkoły, 

  • odzywają się do innych kulturalnie i z szacunkiem, 

  • używają słów proszę, dziękuję, przepraszam, 

  • dyskutują kulturalnie, nie przerywają wypowiedzi starszego i kolegi, 

  • pomagają pokrzywdzonym, słabszym, potrzebującym, 

  • są tolerancyjni wobec innych, 

  • uznają czyjąś inność (okulary, tusza, wzrost), 

  • nie krzyczą i nie używają wulgaryzmów. 

 3. Nie stosują przemocy fizycznej, psychicznej i słownej: 

  • nie biją innych, 

  • nie namawiają do bicia, 

  • nie wyłudzają pieniędzy, nie kradną, 

  • nie wyśmiewają,

  • nie przedrzeźniają,

  • nie przezywają nikogo, 

  • nie wykonują samosądów, 

  • nie osądzają nikogo pochopnie i negatywnie, 

  • nie wyśmiewają uczniów uczących się dobrze i słabo, 

  • nie izolują nikogo, współpracują ze wszystkimi, 

  • nie popychają się, 

  • nie podkładają nóg kolegom i koleżankom, 

  • nie obmawiają nikogo, 

  • nie potępiają nikogo, 

  • kulturalnie zachowują się na terenie szkoły i poza nią. 

 4. Swoim zachowaniem, zabawami nie stwarzają zagrożenia dla siebie i innych: 

  • szanują swoje i cudze zdrowie (nie palą papierosów, nie piją alkoholu, nie zażywają narkotyków), 

  • nie kołyszą się na krzesłach, 

  • nie grają w piłkę na korytarzu, 

  • nie siadają na ławkach w klasie, 

  • nie trzaskają drzwiami, 

  • podczas przerw nie wychodzą poza teren szkoły, 

  • nie przesiadują w toalecie, 

  • nie rzucają kamieniami, 

  • nie rzucają w nikogo kulami śniegowymi, nie nacierają śniegiem. 

 5. Szanują sprzęt szkolny, swoją i cudzą własność oraz zieleń wokół szkoły: 

  • szanują sprzęt szkolny, tornistry własne i kolegów, 

  • w szatni biorąc kurtki własne, inne pozostawiają na swoich miejscach i nie przeglądają kieszeni, 

  • nie piszą po stolikach, szafkach, ścianach, murach, ani żadnym innym miejscu nie przeznaczonym do tego celu, 

  • szanują przyrodę, dbają o zieleń wokół szkoły i w szkole, 

  • nie niszczą gazetek, 

  • nie śmiecą, papiery wrzucają do kosza.

(dołączono we wrześniu 2008)

Zabrania się używania w czasie lekcji przez uczniów telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń grających i nagrywających.
Obowiązującym strojem w czasie uroczystości szkolnych jest strój galowy (biała bluzka lub koszula, czarna lub granatowa spódnica; chłopcy-długie, ciemne spodnie). Zabrania się farbowania włosów, malowania paznokci, makijażu i noszenia krzykliwych ozdób. Strój schludny, bez napisów i oznaczeń o negatywnym skojarzeniu np.: czaszka, swastyka a ponadto, zakrywający bieliznę, skromny.
 
(dołączono we wrześniu 2009)

W przypadku noszenia kaptura na głowie uczeń otrzyma w danym dniu bluzę zamienną bez kaptura, uczennica z  odsłoniętym brzuchem, bielizną – fartuch.


Wymienione normy zachowania obowiązują także w kinie, teatrze i na wycieczkach szkolnych.
 
O złym zachowaniu kolegów informują dorosłych.

Samorząd Szkolny

W Szkole Podstawowej w Dusznikach Zdroju działa Samorząd Uczniowski ,w skład którego wchodzi cała społeczność uczniowska szkoły.

 1. Samorząd Uczniowski stanowi zorganizowaną formę samodzielnych poczynań ogółu uczniów, ma łączyć społeczność szkoły, wytwarzać więź grupową, budzić poczucie wspólnoty, tworzyć odpowiednią atmosferę, zaspakajać potrzebę ogółu uczniów.

 2. Samorząd Uczniowski działa na podstawie regulaminu.

 3. Samorząd Uczniowski współpracuje z organizacjami na terenie szkoły. Ważne decyzje podejmuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców.

 4. Samorząd Uczniowski ma na terenie szkoły własną reprezentację, w skład której wchodzą:

  1. Rada Samorządu Uczniowskiego,

  2. Przewodniczący rad klasowych,

  3. Przewodniczący działających sekcji.

 5. Rada Samorządu Uczniowskiego wybierana jest przez ogół uczniów tajnych wyborach, które przeprowadzane są każdego roku dnia 21 marca. Kadencja RSU trwa 1 rok. Nowa RSU rozpoczyna działalność 01 września ( po ustąpieniu poprzedniej ). W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą: przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik, kronikarz, przewodniczący działających sekcji.

Zadania Samorządu Szkolnego

 1. Kształtowanie właściwego podejścia do nauki i zachowania, do procesu zdobywania wiedzy i umiejętności, do samorealizacji: konkursy popularnonaukowe, audycje tematyczne, wystawy szkolne i klasowe, koła zainteresowań, wytwarzanie pomocy naukowych itp.

 2. Uczestniczenie w planowaniu życia i pracy szkoły oraz w zarządzaniu i kierowaniu ( zgodnie z regułami demokracji ): organizowanie zebrań społeczności uczniowskiej, wybór opiekuna Samorządu uczniowskiego opiekunów sekcji, Rady Samorządu uczniowskiego, przeprowadzanie wyborów przewodniczących grup wiekowych, organizowanie narad klasowych, spotkań młodzieży, spotkań z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi.

 3. Rozwijanie opieki i wzajemnej pomocy koleżeńskiej: koła dydaktycznej samopomocy koleżeńskiej, opieka nad klasami młodszymi.

 4. Organizowanie czasu wolnego: działalność artystyczna, rozrywkowa, kulturalno – oświatowa, sportowo – turystyczna.

 5. Uczestnictwo w gospodarowaniu szkołą: opieka nad klasami, opieka nad otoczeniem szkoły, akcje dochodowe, sklepik szkolny.

 6. Uczestnictwo w regulowaniu wewnętrznych stosunków: udział w tworzeniu prawodawstwa szkolnego, rozstrzyganie konfliktów uczniowskich, udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, mającej na celu podsumowanie pracy szkoły na półrocze i na koniec roku szkolnego, wyrażanie opinii o pracy nauczycieli.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe:

 1. Na początku roku szkolnego każdy wychowawca jest zobowiązany do opracowania planu wychowawczego swojej klasy na podstawie niniejszego programu.

 2. Niniejszy program ma charakter otwarty i może być uzupełniany i zmieniany w trybie jego uchwalania, obowiązuje w czasie nieokreślonych, nie mniej niż 3 lata.

 3. Program wychowawczy poddawany będzie ustawicznej ewaluacji i weryfikowany według potrzeb – ma charakter otwarty. Ewaluacja programu dokonywana będzie na zakończenie każdego roku szkolnego.

 4. Formy ewaluacji: 

  • obserwacja (wychowawcy klas) 

  • ankiety dla uczniów 

  • ankiety dla rodziców 

  • wywiad (dyrektor szkoły, rada rodziców) 

  • rozmowy z uczniami 

  • rozmowy z rodzicami 

  • analiza dokumentów 

  • obserwacja i ocena zachowań

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.