Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY

MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ

W DUSZNIKACH ZDROJU

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).

 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).

 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).

 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. Poz. 1249).

 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na dany rok szkolny.

 • Statut Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach Zdroju

Wstęp

Program Profilaktyczno – Wychowawczy realizowany w Miejskim Zespole Szkół

w Dusznikach Zdroju opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy oraz charakteru szkoły (klasy ogólne, sportowe i integracyjne). Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej),

 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły,

 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 • wniosków i analiz zespołów przedmiotowych i wychowawczych.

 • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły – uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców.

Podstawowym celem realizacji szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, nieakceptowanym społecznie, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,

 • zaangażowanie i współodpowiedzialność wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,

 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),

 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły

I. MISJA SZKOŁY - „Umiemy żyć z innymi i dla innych”

Chcemy aby uczeń i absolwent naszej szkoły posiadał rzetelną wiedzę, umiał ją wykorzystać w praktyce, charakteryzował się twórczą postawą, był samodzielny, pozytywnie nastawiony do siebie i ludzi – potrafił funkcjonować we współczesnej Europie i świecie, a w szczególności był:

 • wszechstronnie wykształcony i przygotowany do świadomego wyboru zawodu;

 • umiejący współżyć z innymi ludźmi, akceptujący różnice, niosący pomoc, empatyczny w relacjach;

 • radzący sobie ze stresem w sytuacjach trudnych i rozwiązujący problemy metodami społecznie akceptowanymi;

 • aktywny, podejmujący wyzwania, chętny do współpracy i pomocy, twórczy, asertywny, kompetentny, świadomy, bezpieczny, nieanonimowy, zadbany, odpowiedzialny;

 • świadomy zagrożeń współczesnego świata, w szczególności tych płynących z korzystania z technologii teleinformatycznej i umiejący wykorzystywać je w bezpieczny i twórczy sposób;

Chcemy to osiągnąć poprzez stosowanie ciekawych i różnorodnych form nauczania, samodoskonalenia, pracę zespołową, wspieranie ucznia w jego twórczych poszukiwaniach.

II. Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych, kształtowanie wytrwałości i dążenie do osiągania wyznaczonych celów;

 2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,

 3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, niesienia bezinteresownej pomocy;

 4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,

 2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

 3. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,

 4. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,

 5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi

  z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,

 6. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,

 7. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,

 8. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,

 9. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,

  10)odkrywanie, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów, w tym sportowych,

  zgodnych z profilem klas sportowych,

  11)wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na

celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

12)działalność informacyjną:

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych oraz o zdrowym stylu życia,

 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

 • przekazywanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

 • informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 1. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,

 2. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,

 3. kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

 4. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

 5. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,

 6. doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego, umiejętności odnajdywania swoich pasji, zainteresowań i korzyści płynących z ich posiadania.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 1. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, technologii teleinformatycznych,

 2. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu, niż inni, narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,

 3. wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia, w ich dążeniu do zdrowienia.

Działania te obejmują w szczególności:

 1. realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

 2. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,

 3. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,

 4. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,

 5. włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków psychoaktywnych oraz nadużywania technologii teleinformatycznej.

 6. przygotowanie oferty zajęć dla uczniów, rodziców i nauczycieli informujących o zagrożeniach płynących z używania technologii teleinformatycznej.

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,

 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),

 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,

 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,

 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,

 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,

 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,

 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,

 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,

 • promowanie zdrowego stylu życia,

 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),

 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,

 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem,

 • włączanie uczniów niepełnosprawnych w aktywny udział w życie szkoły,

 • stwarzanie warunków edukacyjnych i wychowawczych dla uczniów czynnie uprawiających sport.

III. Struktura oddziaływań wychowawczych

 1. Dyrektor szkoły:

 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,

 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,

 • stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,

 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,

 • nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 1. Rada pedagogiczna:

 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,

 • opracowuje projekt Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców ,

 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

 • uczestniczy w realizacji i ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 1. Nauczyciele, wypełniając swoje statutowe obowiązki:

 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,

 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,

 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,

 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,

 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia, z uwzględnieniem troski i wrażliwości w relacjach z uczniami ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

 1. Wychowawcy klas:

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, stosując dostępne metody diagnostyczne,

 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,

 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,

 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,

 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,

 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,

 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,

 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz innymi specjalistami w zakresie możliwym i niezbędnym do poprawy funkcjonowania ucznia w relacjach z innymi,

 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,

 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,

 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,

 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,

 • współpracują z sądem, policją,poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych,

 • wspierają inicjatywy i twórcze działania uczniów na terenie szkoły i w środowisku społecznym poza nią.

 1. Zespół wychowawców oraz Zespół ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej:

 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,

 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,

 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,

 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,

 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły,

 • organizuje spotkania Zespołu Wychowawczego celem rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów,

 • czuwa i kieruje uczniów z dysfunkcjami do odpowiednich placówek, celem diagnozy lub pomocy w korygowaniu ich dysfunkcji.

 1. Pedagog szkolny/psycholog:

 • prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, dostępnymi metodami, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.,

 • diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych, stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły,

 • udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

 • podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

 • minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

 • inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,

 • pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb, możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

 • wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Rodzice:

 • współtworzą Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny,

 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,

 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,

 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,

 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,

 • Rada Rodziców uchwala w porozumieniu Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły,

 • współuczestniczy w życiu szkoły poprzez działalność wspierającą jej rozwój i funkcjonowanie

 1. Samorząd uczniowski:

 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej, charytatywnej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,

 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,

 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną, poprzez aktywne uczestnictwo w życiu szkoły,

 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,

 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,

 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycje,

 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

IV. Kalendarz uroczystości szkolnych w danym roku szkolnym załącznik nr 1 i 2)

V. Zadania wychowawcze i profilaktyczne w danym roku szkolnym. (załącznik nr.3)

VI. Postanowienia końcowe:

 1. Na początku roku szkolnego każdy wychowawca jest zobowiązany do opracowania planu wychowawczego swojej klasy w oparciu o niniejszy program.

 2. Niniejszy program ma charakter otwarty i może być modyfikowany w trybie jego uchwalania, obowiązuje w czasie nieokreślonym, nie mniej niż 3 lata.

 3. Program profilaktyczno – wychowawczy będzie poddawany systematycznej ewaluacji i weryfikowany zgodnie z potrzebami. Ewaluacja będzie przeprowadzana poprzez:

 • przeprowadzanie ankiety wśród uczniów, rodziców, nauczycieli,

 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,

 • rozmowy z uczniami i rodzicami,

 • analizę dokumentów.

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian.

Program opracowały:

Katarzyna Łuczko

Aleksandra Sasaga

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.