Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

Dodatkowe Kryteria Naboru dla kandydatów do klasy biathlonu

INFORMACJA O KRYTERIACH NABORU DO SMS ZGODNIE z art. 20h ust.1 Ustawy o Systemie Oświaty

 

Rodzaj kryterium

Sposób przeliczania ocen i wyników uzyskanych przez gimnazjalistów na punkty rekrutacyjne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r ze zmianami.

§ 12.

1. Kandydaci do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego przyjmowani są na warunkach określonych w ust. 2 i 3 oraz odpowiednio w § 4, 5 i 8.

2. Kandydaci do szkół i klas; o których mowa w ust. 1, powinni posiadać:

1) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami;

2) zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, o której mowa w § 17 ust. 1, lub trenera albo instruktora, o którym mowa w ust. 3, a w przypadku kandydatów do szkół mistrzostwa sportowego zaliczenie prób sprawności fizycznej zatwierdzonych przez polskie związki sportowe współpracujące z daną szkołą;

Uchwała nr Z-10/6/2015 Zarządu Polskiego Związku Biatlonu z dnia 6.11.2015 r. w sprawie zatwierdzenia prób sprawności specjalnej biathlonisty i kryteriów naborowych do szkół mistrzostwa sportowego w biathlonie ...

3) pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów):

3. Przy przyjmowaniu kandydatów do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

Więcej artykułów…

  1. Kalendarz naboru do klasy I SMS
 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.