Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

Wniosek o kontynuację nauki w kl. I i II

W związku ze zmianami w Ustawie o systemie oświaty wprowadzonymi w styczniu 2016 r. Rodzice uczniów urodzonych w 2009 r. i uczących się w obecnej klasie I oraz Rodzice uczniów urodzonych w I półroczu 2008 r. i uczacych się w obecnej klasie II mają prawo do 31 marca 2016 r. złożyć wniosek do dyrektora szkoły o kontynuacje nauki w roku szkolnym 2016/17 w tej samej klasie.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe cytaty ze znowelizowanej  Ustawy o systemie oświaty.

Jednocześnie zapraszam na zebranie informacyjne w dniu 17 marca 2016 r., które odbędzie się w Szkole

Rodzice uczniów kl. I A i B -  sala kl. IB na parterze w budynku przy ul. Sprzymierzonych 6A - godz. 16:00

Rodzice uczniów kl. II A B,C -  sala kl. IIC na II piętrze  w budynku przy ul. Sportowej 6 - godz. 16:30

 

Dotyczy dzieci urodzonych w 2009 roku, a uczące się w 2015/16 w I klasie

Art. 9. 1. Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej,na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza. W tym przypadku dziecko nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I na rok szkolny 2016/2017.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, można złożyć także do dyrektora szkoły podstawowej innej niż wymieniona w ust. 2, powiadamiając dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza, o złożeniu wniosku. Jeżeli wniosek został złożony do:

1) dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka – dziecko jest przyjmowane z urzędu;

2) dyrektora publicznej szkoły podstawowej innej niż wymieniona w pkt 1 – stosuje się przepisy rozdziału 2a ustawy zmienianej w art. 1;

3) dyrektora niepublicznej szkoły podstawowej – stosuje się zasady przyjmowania uczniów do szkoły podstawowej ustalone w statucie szkoły zgodnie z art. 84 ustawy zmienianej w art. 1.

4. Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1, w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie I szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.

5. Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1, w roku szkolnym 2015/2016 zamiast kontynuowania nauki w klasie I szkoły podstawowej zgodnie z ust. 4, może korzystać z wychowania przedszkolnego w wybranym przez rodziców przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego wyrazi zgodę na przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego. O przyjęciu dziecka dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego niezwłocznie informuje dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego w trakcie roku szkolnego dziecko kontynuuje naukę w klasie I szkoły podstawowej zgodnie z ust. 4.

 

Dziecko urodzone w I połowie 2008 roku i uczęszczające w 2015/16 do drugiej klasy

Art. 11. 1. Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, można złożyć także do dyrektora szkoły podstawowej innej niż wymieniona w ust. 2, powiadamiając dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza, o złożeniu wniosku.

Jeżeli wniosek został złożony do:

1) dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka – dziecko jest przyjmowane z urzędu;

2) dyrektora publicznej szkoły podstawowej innej niż wymieniona w pkt 1 – stosuje się przepisy rozdziału 2a ustawy zmienianej w art. 1;

3) dyrektora niepublicznej szkoły podstawowej – stosuje się zasady przyjmowania uczniów do szkoły podstawowej ustalone w statucie szkoły zgodnie z art. 84 ustawy zmienianej w art. 1.

4. Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1, w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie II szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.

Oferta edukacyjna 2016/17

Sekretariat szkoły prowadzi zapisy dzieci na rok szkolny 2016/17.
Przyjmujemy:
- dzieci 7-letnie rocznik 2009 - rocznik objęty obowiązkiem szkolnym
- dzieci 6-letnie (rocznik 2010) na pisemny wniosek rodziców

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/17
DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ z oddziałami integracyjnymi i sportowymi

im. Bronisława Czecha i Heleny Marusarzówny

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 21 marca do

15 kwietnia 2016r.

 

Od 20 maja do

25 maja 2016r.

 

Ostateczny termin złożenia wniosku o przyjęcie do klasy I dla rodziców uczniów urodzonych w 2010 roku. Wymagane jest zaświadczenie o gotowości szkolnej oraz zaświadczenie o tym, że dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki.

31 marca 2016 r.

------------------------

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

Od 18 kwietnia do

20 kwietnia 2016 r.

Od 1 czerwca do 7 czerwca 2016r.

 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

6 maja 2016 r.

8 czerwca 2016  r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

9 maja do 16 maja 2016 r.

Od 10 czerwca do 15 czerwca 2016 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18 maja 2016 r.

22 czerwca 2016r.

 

Obok zwykłych klas proponujemy:

Klasa ogólna-integracyjna  W klasie prowadzone są dla uczniów niepełnosprawnych indywidualne zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, logopedyczne, usprawniające ruchowo i inne w zależności od potrzeb uczniów. Do podania należy dołączyć wniosek rodziców oraz  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. niesłyszących,
 2. słabosłyszących,
 3. niewidomych,
 4. słabowidzących,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 7. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 8. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 9. z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Warunkiem utworzenia oddziału jest zebranie grupy co najmniej 3 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Godziny konsultacji pedagoga pani Katarzyny Łuczko

poniedziałek 14:30 - 16:30

wtorek           09:00 - 11:00

Jednocześnie informujemy, że prowadzimy nabór do IV klasy sportowej
Do podania należy dołączyć zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny sportu o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu. Kandydat do klasy sportowej jest zobowiązany przystąpić do próby sprawnościowej zgodnie z harmonogramem naboru.

Najbliższy lekarz medycyny sportu dr n. med. Ignacy Einhorn ul. Łużycka 9/7 Kłodzko, tel.601 763 778.

Test sprawnościowy dla uczniów obecnej kl. III odbędzie się 30 maja 2016 r. o godz. 14:00

 

Zwinnościowy tor przeszkód

1. Slalom.

2. Przetaczanie na materacu.

3. Przejście przez szarfę przez nogi.

4. Przeskoki boczne przez ławeczkę.

5. Ćwiczenia na materacu.

6. Skok na niską skrzynię.

7. Przejście przez szarfę od głowy.

 

Szkoła prowadzi nabór do świetlicy - ostateczny termin składania wniosków22 kwietnia 2016 r.

Mam 6 lat i chcę iść do szkoły

Dnia 27 stycznia 2012 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie oświaty, która przesuwa o dwa lata, tj.z 2012 roku na 2014 rok, wprowadzenie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. W tym okresie o rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej przez dziecko sześcioletnie decydują rodzice. Rodzice dzieci, które w danym roku mogą jako sześciolatki rozpocząć obowiązek szkolny, zadają sobie wiele pytań:

Czy moje dziecko powinno iść do szkoły?

Czy jest gotowe do nauki w szkole?

Czy pozostawienie dziecka na kolejny rok w przedszkolu to dla niego czas stracony?

Rodzicom często towarzyszy niepokój związany z konsekwencjami podjęcia tej decyzji. W aktualnie obowiązującej sytuacji prawnej obserwuje się pewne niekorzystne dla dzieci konsekwencje. Z jednej strony rodzice, którzy zdecydowali się przedłużyć pobyt  dziecka w przedszkolu, niepokoją się tym, że ich dzieci nie rozwijają się optymalnie, bo program ich edukacji jest zbyt infantylny. Z drugiej strony wielu nauczycieli dostrzega
w klasie pierwszej sześcioletnie dzieci, które obowiązek szkolny rozpoczynają bez osiągnięcia gotowości szkolnej. Skłania to do podjęcia działań doskonalących proces diagnozy przedszkolnej, który powinien także uwzględniać opinię rodziców.

W związku z tym zachęcamy wszystkich Rodziców dzieci sześcioletnich (urodzonych w roku 2007) do zapoznania się z treścią załączników:

 1. Ocena rodzicielska poziomu przygotowania dziecka do szkoły. Pobierz załącznik
 2. Wskazówki profilaktyczno-terapeutyczne dla dziecka 5-6-letniego wspomagające osiąganie dojrzałości szkolnej. Pobierz załącznik
 3. Zadania dla rodzica i dziecka. Pobierz załącznik

przygotowaną z myślą o nich oraz o sześciolatkach − przyszłych pierwszoklasistach. Celem tych publikacji jest wsparcie Rodziców, by bardziej świadomie mogli podjąć decyzję, czy ich dziecko jest gotowe do szkoły. Rodzic musi być do tej decyzji przygotowany.

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.