Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie

 

Wiadomości ze szkoły

Chopinalia 2020 - konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny na ilustrację do wiersza o Fryderyku Chopinie, muzyce oraz do pieśni Fryderyka Chopina.

Skrzydlate Oblicze Chopina - Dźwięki Poezji – Fryderyk Chopin Przewodnikiem Muz”

W ramach projektu: „CHOPINALIA 2020”

REGULAMIN

Drogie dzieci, drodzy uczniowie, nauczyciele!

Po raz ósmy wybieramy się wraz z Fryderykiem w świat kultury, sztuki. Czas na powrót do domu - i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Cyprian Kamil Norwid, Maria Konopnicka, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Przerwa Tetmajer, Leopold Staff...Można wymieniać bez końca poetów, którzy w swoich wersetach oddali hołd naszemu patronowi. Muzyka, jej uniwersalizm, wielooznaczność, wielobarwność, zawsze inspirowała poetów i czyni to nadal.

W starożytności muzyka i poezja były nierozłączne. Erato, Euterpe, Polihymnia to muzy greckie od poezji, w tym dwie pierwsze przedstawiane z instrumentami – atrybutami – kitarą i aulosem. Wzajemne inspiracje tych dwóch dziedzin są wciąż widoczne.

Chopin również chętnie czytał poezję. Jego 19 pieśni, to efekt „przyjaźni” między wybitnym kompozytorem, a poetami, tymi wybitnymi, przedstawicielami europejskiego romantyzmu jak Mickiewicz, Krasiński oraz mniejszej rangi. Wielu z nich to wprost przyjaciele i znajomi kompozytora.

Jak co roku zapraszamy do udziału w naszym projekcie kulturowym uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Dajmy się ponieść „Skrzydlatemu Fryderykowi” w świat dźwięczącej poezji, niech mitologiczny Pegaz przyniesie wszystkim natchnienie.

§ 1 Przepisy ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Zespół Szkół w Dusznikach – Zdroju, ul. Sprzymierzonych 6, 57- 340 Duszniki- Zdrój.

2. Konkurs jest elementem towarzyszącym VIII edycji projektu kulturowego „CHOPINALIA 2020”, którego tegoroczny motyw przewodni brzmi: „Skrzydlate Oblicze Chopina – Dźwięki Poezji – Fryderyk Chopin przewodnikiem Muz”.

3. Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie sylwetki wybitnego, polskiego kompozytora jakim jest Fryderyk Chopin, kształtowanie wrażliwości artystycznej uczniów oraz upowszechnianie wiedzy na temat powiązań muzyki z literaturą, poezją oraz ich źródeł.

4. Konkurs adresowany jest do uczniów: Szkół Podstawowych oraz Szkół Ponadpodstawowych.

5. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej (link poniżej ) należącej do organizatora konkursu.

6.Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej www.mzs.duszniki.pl

7.Wszelkie pytania należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8. Konkurs rozpoczyna się 02.01.2020 roku i trwa do 16.03.2020 roku.

9. Konkurs rozgrywany jest w czterech kategoriach:

  • uczniowie klas I-III

  • uczniowie klas IV – VI

  • uczniowie klas VII, VIII

  • uczniowie szkół ponadpodstawowych

10. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych

w niniejszym regulaminie.

§ 2 Przepisy dotyczące prac plastycznych

1. Inspiracją do wykonania tegorocznych prac konkursowych jest polska poezja, która wrost nawiązuje do postaci naszego wybitnego kompozytora, ale również wiersze, których motywem przewodnim jest muzyka, instrumenty, wydarzenie muzyczne itp. Młodzi artyści mogą również stworzyć ilustrację do wybranej pieśni Fryderyka Chopina.

2. Technika prac dowolna / rysunek, praca malarska, wyklejanka, grafika - w tym również komputerowa - kolaż, fotokolaż itp.

3. Praca konkursowa musi być wykonana samodzielnie przez dziecko, ucznia w czasie zajęć plastycznych, warsztatowych, bądź w domu.

4. Praca nie może być wykonana z produktów żywnościowych.

5. Maksymalny format pracy – A3.

6. Na odwrocie pracy należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, kategorię, klasę, nazwę szkoły i jej adres oraz telefon kontaktowy, a także imię i nazwisko opiekuna artystycznego oraz TYTUŁ I AUTOR WIERSZA, TYTUŁ PIEŚNI CHOPINA- INSPIRACJI PRACY KONKURSOWEJ.

7. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedną pracę plastyczną.

8. Prace konkursowe należy przesłać na adres: Miejski Zespół Szkół ,

ul. Sprzymierzonych 6, 57- 340 Duszniki- Zdrój, do dnia 16.03.2020r. /liczy się data stempla pocztowego/, z dopiskiem konkurs plastyczny.

9. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w warunków.

11. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.

§ 3 Zgłoszenie udziału w konkursie

1. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik zobowiązany jest do pobrania ze strony inernetowej www.mzs.duszniki.pl karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych , wypełnienia w/w dokumentów i odesłania ich -wraz z pracą konkursową -do organizatora do dnia 16.03.2020r. na adres Miejski Zespół Szkół, ul. Sprzymierzonych 6, 57- 340 Duszniki- Zdrój z dopiskiem konkurs plastyczny.

2. Zgłaszając swój udział w konkursie, uczestnik / opiekun prawny uczestnika/ wyraża zgodę, by jego dane osobowe /dane osobowe dziecka/: imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, zostały wykorzystane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.

3. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz w przypadku prac wyróżnionych i nagrodzonych z wyrażeniem zgody na ich publikację w czasie podsumowania projektu „Chopinalia 2020”, na stronie internetowej MZS oraz w innych mediach.

§ 4 Jury i sposób oceny

1. Organizator powoła profesjonalne Jury konkursu.

2. W skład Jury powołani zostaną przedstawiciele dusznickich ośrodków promujących kulturę i sztukę. Jego pełny skład znajdzie się na stronie internetowej Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach- Zdroju.

3. Jury dokona oceny prac plastycznych po zakończeniu okresu trwania konkursu we wszystkich kategoriach, biorąc po uwagę:

  • poprawność wykonania formy plakatu,

  • oryginalne i twórcze ujęcie tematu,

  • dobór środków wyrazu artystycznego,

  • samodzielność /szczegónie w przypadku dzieci najmłodszych/,

  • ogólne wrażenie artystyczne.

4. Postanowienia Jury są ostateczne.

§ 5 Nagrody i wyróżnienia.

1. Laureatami konkursu zostaną osoby, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Jury.

2. W każdej kategorii wiekowej Jury przyzna trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.

3. Jury może przyznać równorzędne nagrody w poszczególnych kategoriach.

4. Jury – jak co roku - przyzna nagrodę Grand Prix konkursu.

5. Organizator konkursu powiadomi laureatów o wygranej mailem bądź telefonicznie 30.03.2020r.

6. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy pokonkursowych prac plastycznych. O terminie poinformujemy na stronie www.mzs.duszniki.pl

7. Organizator zobowiązuje się do przesłania nagród i dyplomów pocztą w przypadku kiedy uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w oficjalnej uroczystości podsumowującej projekt „CHOPINALIA 2020”

KARTA ZGŁOSZENIA - KLIKNIJ BY POBRAĆ W FORMACIE PDF

 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.