Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kodowanie

 

Warunki i tryb rekrutacji

Informacje ogólne o ofercie na rok 2019/20 oraz kalendarz rekrutacji:

 

 

 

KALENDARZ REKRUTACJI 2019/2020

 

 

 

 

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

DO KLASY PIERWSZEJ

Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego

w Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju

na rok szkolny 2016/2017 

 

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju (zwanego dalej "Liceum") następuje na podstawie złożonego podania o przyjęcie do szkoły wg. wzoru dostępnego w sekretariacie szkoły i serwisie internetowym pod adresem mzs.duszniki.pl w zakładce "nabór". Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju. 

Podstawa prawna :

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. Z 2015 r., poz. 1942).
 2. art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 3014 r., poz. 7.)

 

§ 1 

1. Rekrutacja uczniów do Liceum odbywa się na podstawie:

a) liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;

b) liczby punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum;

c) liczby punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum;

d) liczby punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

2.Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć uczniów:  

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym punkty:

a) za wyniki egzaminu gimnazjalnego, zgodnie z zasadą:

- liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, mnoży się przez 0,2,

- z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08,

- z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12.

b) za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na  świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

20 punktów     – ocena: celujący,

16 punktów     – ocena: bardzo dobry,

12 punktów     – ocena: dobry,

8 punkty         – ocena:  dostateczny,

2 punktów       – ocena: dopuszczający;

c) 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem

d) za inne osiągnięcia maksymalnie można uzyskać 13 punktów, w tym za:

I. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

II. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22ust. 2 pkt 8 ustawy:

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

III. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

IV. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

V. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

- krajowym – przyznaje się 3 punkty,

- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

- powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

VI. w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 2 punkty.

VII. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

A. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 20 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,

dobrym – przyznaje się po 12 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

B. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 20 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,

dobrym – przyznaje się po 12 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

C. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 20 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,

dobrym – przyznaje się po 12 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

D. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się 8 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się 6 punktów,

dobrym – przyznaje się 4 punkty,

dostatecznym – przyznaje się 2 punkty,

dopuszczającym – przyznaje się 0,5 punktu.

VIII. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

IX. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się 8 punktów;

bardzo dobrym – przyznaje się 6 punktów;

dobrym – przyznaje się 4 punkty;

dostatecznym – przyznaje się 2 punkty;

dopuszczającym – przyznaje się 0,5 punktu.

X. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się 12 punktów;

bardzo dobrym – przyznaje się 9 punktów;

dobrym – przyznaje się 6 punktów;

dostatecznym – przyznaje się 3 punkty;

dopuszczającym – przyznaje się 1 punkt.

3. Minimalna liczba punktów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Liceum wynosi 60.  

 

§ 2 

W postępowaniu rekrutacyjnym do Liceum w podczas przeliczania ocen z przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum na punkty będą brane pod uwagę nw. przedmioty:

język polski

matematyka

język obcy

biologia lub geografia (odpowiednio do wybranego rozszerzenia)

przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 20 punktów;

bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów;

dobrym – przyznaje się po 12 punktów;

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty; 

  

§ 3 

Przyjmowanie podań kandydatów do Liceum 

 

 1. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych (przez szkołę rozumie się szkołę samodzielną lub typ szkoły wchodzącej w skład zespołu).
 2. Kandydat składając dokumenty do Liceum posługuje się oryginałami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub kopiami poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.
 3. Kandydat do Liceum składa podanie w terminie od 1 czerwca do 23 czerwca 2016 r.
 4. Kandydat ubiegający się o zakwalifikowanie do uprawiania biathlonu składa deklarację przstąpienia do prób sprawności fizycznej od 4 do 27 kwietnia 2016 r.
 5. W terminie od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej do podania o przyjęcie dołącza:  
  • świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub kopie tych dokumentów poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,
  • dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu w § 1 ust. 2 pkt d.

 

§ 4 

Kwalifikowanie do Liceum 

 1. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej kandydatów ubiegających się o zakwalifikowanie do uprawiania biathlonu 27 maja 2016 r. Zakres próby sprawności fizycznej i testu strzeleckiego jest ogłoszony w serwisie internetowym pod adresem mzs.duszniki.pl 
 2. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki z póby sprawności fizycznei i testu strzeleckiego 8 czerwca 2016 r.
 3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły nastąpi 5 lipca 2016 r.  
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły najpóźniej w terminie do 11 lipca 2016 r.
 5. Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie  do 11 lipca 2016 r.
 6. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły nastąpi 12 lipca 2016 r.
 7. Przyjmowanie  dokumentów kandydatów do drugiego naboru do 12 lipca 2016 r.
 8. Ogłoszenie list przyjętych uczniów w drugim naborze nastąpi nie później niż 29 sierpnia 2016 r.
 9. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów ulegną zniszczeniu.
 10. Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie miejsc wolnych w szkole 29 sierpnia 2016 r. 

 

§ 5

Organizacja informacji dla kandydatów i ich rodziców

 

 1. Dolnośląski Kurator Oświaty organizuje punkty informacyjne o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województwa.
 2. Szkolny Punkt Informacyjny w Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju, czynny jest, w sekretariacie szkoły przy ul. Wybickiego 2 a, codziennie w godz. od 08.00 do 15.00, tel. 74 – 866 – 93 – 68.
 3. Zadaniem Szkolnego Punktu Informacyjnego jest udzielanie informacji o kryteriach naboru, ofercie edukacyjnej oraz wymaganiach stawianych kandydatom podczas postępowania rekrutacyjnego i w trakcie trwania nauki, informacji o wybranym kierunku, możliwościach kontynuowania nauki lub podjęcia zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

  

§ 6 

Tryb odwoławczy 

 1. Rodzicom lub prawnym opiekunom kandydata lub pełnoletniemu kandydatowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły w ciągu dwóch dni od momentu ogłoszenia listy przyjętych do szkoły.
 2. Podstawą odwołania mogą być tylko formalne uchybienia w przeprowadzaniu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do obowiązujących przepisów i postanowień niniejszego dokumentu.
 3. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie szkoły.
 4. Dyrektor rozpatrzy odwołanie w ciągu trzech dni, a o decyzji powiadomi pisemnie składających odwołanie.

 

Więcej artykułów…

 1. Kalendarz naboru do klasy I SMS
 

Portret wspólny przyjaciół szkoły

Zapraszamy wszystkich do umieszczenia swojego zdjęcia. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce by przesłać plik.